Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Order

Garanti

Sydplantor garanterar att plantorna är friska, vitala och har god kvalitet vid leverans. Skulle det av någon anledning vara
bristande kvalitet på plantorna ska detta genast, senast 3 dagar efter leverans meddelas till Sydplantor. De reklamerade
plantorna skall då vara tillgängliga för Sydplantor för besiktning. Kunden har då rätt till nya plantor om det finns tillgång till det, i
annat fall återbetalning av eventuellt erlagd likvid. Sydplantor ersätter därutöver inte kunden för någon indirekt skada eller
kostnad. Om Sydplantor och Kunden kommit överens därom utför Sydplantor behandling av skogsplantorna i enlighet med
Kundens önskemål med i Sverige godkända preparat. Sydplantor garanterar att behandlingen av skogsplantorna sker i enlighet
med preparattillverkarens och Kemikalieinspektionens anvisningar. Sydplantor lämnar därutöver ingen garanti för behandlingen.

Uppdrag

Sydplantor garanterar att plantorna är friska, vitala och har god kvalitet vid planteringstillfället. Vid plantering på markberett
hygge garanterar Sydplantor att överlevnaden är minst 85%. Garantin gäller inte vid torka, insektsangrepp eller andra
omständigheter som Sydplantor inte har kontroll över. Sydplantor rekommenderar Kunderna att teckna och vidmakthålla ett
fullgott försäkringsskydd för risker vilka ligger utanför Sydplantors ansvar och kontroll. Om ovannämnda överlevnadsgaranti ej
uppfylls utför Sydplantor kompletterande plantering så att den garanterade överlevnadsnivån uppfylles. En reklamation ska vara
Sydplantor tillhanda senast den 15 augusti om plantorna har planterats under innevarande års vårsäsong och senast 1
december för plantor planterade under innevarande års höstsäsong.

Tvist

Eventuell tvist mellan Sydplantor och Kund skall alltid handläggas av Allmän domstol
Betalningsvillkor
20 Dagar netto

SYDPLANTOR

Vi kan Skogsplantor